Thông báo Kết luận của PTT tại cuộc họp BCĐ TW các CTMTQG giai đoạn 2016-2020 15-05-2017

Ngày 09/5/2017, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 216/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết Thông báo xem tại đây