Báo cáo đánh giá mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Vĩnh phúc 09-01-2014

Kết quả thực hiện đánh giá giữa kỳ CTMTQG GNBV giai đoạn 2012 -2015 và triển khai Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 – 2020.


Thực hiện công văn số 3498/LĐTBXH-GN, ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động - TB&XH V/v tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ CTMTQGGNBV giai đoạn 2012 – 2015 và triển khai MQ 80/NQ-CP về đánh hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 – 2020.

 

Công văn số 5324/UBND-VX3, ngày 20/9/2013 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc V/v tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015 và triển khai Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 – 2020.

 

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động-TB&XH và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình  CTMTQGGN, Sở Lao động - TB&XH Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch số 92/KH-SLĐTBXH, ngày 15/10/2013  về Đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 -2015 và triển khai Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 -2020 trên địa bàn toàn tỉnh.

 

               Từ kết quả đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQGGN của các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan, Sở Lao động - TB&XH  gửi báo cáo tông hợp

 

 

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

1.Bao cao  danh gia CTMTQG GN 2011 -2013

2. Cac bang bieu

3. Cong van

4. Ke hoach danh gia giua ky giam ngheo