Phê duyệt Đề án Xây dựng CSDL quốc gia về ASXH, UDCNTT vào giải quyết chính sách ASXH đến năm 2020 05-06-2017

Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 708/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến đến năm 2030.

 Chi tiết Quyết định xem tại đây