Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017 15-12-2017

Ngày 15/12/2017, Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo ban hành công văn số 298/CV-VPQGGN về việc báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017.

Chi tiết Công văn xem tại đây