Chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo TW các CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020 09-05-2018

Ngày 21/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 435/QĐ-TTg về chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết Quyết định download tại đây

Các tin khác