Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg vv phê duyệt danh sách các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển 28-05-2018

Ngày 25/5/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 596/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Các tin khác