Kế hoạch Hội thi tìm hiểu về xuất khẩu lao động gắn với giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 23-05-2019

Kế hoạch Hội thi tìm hiểu về xuất khẩu lao động gắn với giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Ngày 13/5/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch Hội thi tìm hiểu về xuất khẩu lao động gắn với giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

 Toàn văn Kế hoạch: File đính kèm