Hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020 12-11-2019

Hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020

Ngày 08/11/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 4760/LĐTBXH-VPQGGN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020

 

Thực hiện thông báo vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghề bền vững năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TBXH có Công văn số 4120/LĐTBXH-VPQGGN ngày 23/9/2019 và Công văn số 4350/LĐTBXH-VPQGGN ngày 11/11/2019 về việc xây dựng phương án phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 cho các Bộ, ngành Trung ương và địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp giao kế hoạch vốn năm 2020 cho các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn của các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 từ nguồn ngân sách Trung ương.

 

Download công văn hướng dẫn tại đây