Kết luận của PTT Vương Đình Huệ tại cuộc họp BCĐ các CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020 15-08-2017

Ngày 11/8/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 353/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các chương trình mục tiêu Quốc gia.

 Chi tiết Thông báo xem tại đây.