Giới thiệu chức danh, chữ ký ông Nguyễn Huy Hưng 15-08-2017

Ngày 09/8/2017, Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐ-TBXH) ban hành Công văn số 156/CV-VPQGGN về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Nguyễn Huy Hưng. Theo đó, ông Nguyễn Huy Hưng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo từ ngày 01/7/2017.

Chi tiết Công văn xem tại đây