Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi" 18-08-2017

Ngày 08/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" giai đoạn 2017 - 2021.

 Chi tiết Quyết định xem tại đây