Hướng dẫn thực hiện nội dung, mức chi hỗ trợ trên địa bàn xã biên giới, xã an toàn khu 19-03-2018

Ngày 05/3/2018, Bộ Tài chính ban hành công văn số 2407/BTC-HCSN về việc hướng dẫn thực hiện nội dung, mức chi hỗ trợ trên địa bàn xã biên giới, xã an toàn khu thuộc tỉnh Kon Tum.

 Công văn chi tiết trong tải tại đây.