Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các chính sách và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 16-01-2014

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các chính sách và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Kết quả thực hiện các chính sách và chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 02 năm; phương hướng nhiệm vụ giảm nghèo năm 2013 và định hướng đến năm 2015

<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP của Ch&iacute;nh phủ, ng&agrave;y 31/8/2012 Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; ban h&agrave;nh Quyết định số 1200/QĐ-TTg về việc Ph&ecirc; duyệt Khung kế hoạch triển khai Nghị quyết 80, trong đ&oacute; quy định r&otilde; nhiệm vụ, tiến độ của c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh, địa phương trong việc r&agrave; so&aacute;t, nghi&ecirc;n cứu, x&acirc;y dựng, bổ sung, sửa đổi c&aacute;c cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, chương tr&igrave;nh giảm ngh&egrave;o v&agrave; hướng dẫn c&aacute;c địa phương thực hiện. Tr&ecirc;n cơ sở b&aacute;o c&aacute;o của c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh, địa phương, Bộ Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo giảm ngh&egrave;o Trung ương đ&atilde; tổng hợp, b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; kết quả thực hiện c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; Chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u quốc gia giảm ngh&egrave;o 02 năm (2011-2012), phương hướng nhiệm vụ năm 2013 v&agrave; đến năm 2015</p> <p><a href="/uploads/file/BC%20tom%20tat%20Hoi%20nghi%20truc%20tuyen%20giam%20ngheo%20ngay%2022_4_doc(1).doc">Xem to&agrave;n bộ nội dung b&aacute;o c&aacute;o</a></p>