Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13-02-2013

Ngày 12/2, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 8 năm triển khai thực hiện các Chương trình giảm nghèo (2005 - 2012), về cơ bản bước đầu người dân đã nhận thức được ý nghĩa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp để có thu nhập ổn định, từ đó giảm nghèo nhanh và bền vững. Nhận thức của người dân về chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, chọn giống cây trồng vật nuôi, phương thức canh tác, chăm sóc, bảo vệ rừng ngày càng được cải thiện. Nhiều người nghèo, hộ nghèo đã được tập huấn các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển ngành nghề, được tiếp cận với các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển ngành nghề, … Việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đã tạo thêm nhiều việc làm giúp khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất sản xuất cũng như các lợi thế so sánh của địa phương. Đời sống của người dân, nhất là người nghèo được cải thiện rõ rệt.
 
Trong hơn 4 năm (từ năm 2009 đến tháng 6/2013), cả nước đã giải quyết việc làm cho gần 5 triệu lao động nông thôn, trong đó chủ yếu là tạo việc làm trong nước chiếm 96% và xuất khẩu lao động 4%. Trong hơn 3 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã có hơn 1,4 triệu lao động được đào tạo nghề, trong đó có 78,9% người lao động có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ với năng suất, thu nhập cao hơn so với trước khi được đào tạo.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc hỗ trợ phát triển sản xuất trong các chương trình giảm nghèo vẫn còn một số hạn chế. Một số địa phương vẫn còn chậm trong việc xây dựng và phê duyệt quy hoạch phát triển nông, lâm, nghiệp ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả thực hiện phát triển sản xuất trên địa bàn; lúng túng trong công tác triển khai, từ lập kế hoạch, phân bổ vốn, đến khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát…
 
Đoàn giám sát đánh giá cao những giải pháp mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện cũng như có nhiều giải pháp hướng dẫn triển khai các chính sách, pháp luật giảm nghèo trong giai đoạn 2005 - 2012. Tuy nhiên, Đoàn giám sát yêu cầu Bộ đánh giá rõ hơn về thực trạng tình hình thiếu đất, mất đất và tác động đến việc phát sinh hộ nghèo, tái nghèo; việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012; đánh giá tác động, hiệu quả của các chính sách, chương trình giảm nghèo mà Bộ chủ trì hoặc làm đầu mối thực hiện, các chính sách mà Bộ là cơ quan phối hợp thực hiện. Đoàn cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá rõ về việc thực hiện, kết quả, những hạn chế, khó khăn trong lồng ghép chính sách giảm nghèo và các chính sách, chương trình khác; đưa ra những giải pháp, đề xuất, kiến nghị cụ thể…/.