Hội đồng nhân dân TP Quảng Ngãi giám sát công tác giảm nghèo và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo tại phường Lê Hồng Phong thành phố Quảng Ngãi 30-12-2013

Hội đồng nhân dân TP Quảng Ngãi giám sát công tác giảm nghèo và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo tại phường Lê Hồng Phong thành phố Quảng Ngãi

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 2014 và kế hoạch số 25/KH-HĐND ngày 7/5/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi, sáng ngày 11/6/2014 đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân TP Quảng Ngãi đã làm việc với Phường Lê Hồng Phong về công tác giảm nghèo và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo trên địa bàn phường. Tham dự buổi giám sát có đại diện UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của UBND phường Lê Hồng Phong, thực hiện Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 29/01/2013 về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2013,  Đảng ủy phường Lê Hồng Phong đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 23/1/2013 về nhiệm vụ năm 2013 trong đó xác định nhiệm vụ thực hiện Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm, ban chỉ đạo giảm nghèo phường ban hành kế hoạch số 14/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2013 trong đó có giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo cụ thể cho từng Hội, đoàn thể và 14 tổ dân phố. Nhờ đó công tác giảm nghèo năm 2013 đã đạt được những kết quả về các mặt như: có 26 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,6% xuống còn 2,3%; tạo việc làm mới cho 236 người; đã xét, đề nghị giải ngân cho 6 hộ nghèo vay với số tiền 87 triệu đồng, xét, giải ngân cho 79 hộ cận nghèo vay 1,18 tỷ đồng; xây dựng mới 3 nhà và sửa chữa nhà cho 5 hộ nghèo với kinh phí 385 triệu đồng; đồng thời tạo điều kiện để hộ nghèo và cận nghèo có điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội…Tuy nhiên công tác giảm nghèo vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững chưa rộng khắp do đó còn một số hộ nghèo còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo, việc phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của phường và Tổ dân phố trong công tác vận động quần chúng nhân dân phát huy nội lực còn thiếu tính đồng bộ, việc sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” mới chỉ tập trung ở một số nội dung…Phường kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và cận nghèo vì lãi suất hiện nay (0,65%/tháng đối với hộ nghèo) (0,78%/tháng đối với hộ cận nghèo) là cao; xem xét điều chỉnh lại mức thu nhập thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo lên cao hơn cho phù hợp với thực tế; đồng thời nâng mức kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo xây mới và sửa chữa cải thiện nhà ở.

Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của Phường Lê Hồng Phong trong công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn; đồng thời yêu cầu UBND phường tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác giảm nghèo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chương trình xóa đói, giảm nghèo để vận dụng phù hợp với điều kiện đặc điểm tại địa phương để mang lại hiệu quả kinh tế cao giúp người nghèo sớm thoát nghèo. Đoàn giám sát tiếp thu đề xuất của Phường và sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết./.