Hiệu quả từ thực hiện Chương trình 135 ở Chợ Đồn 20-08-2014

Hiệu quả từ thực hiện Chương trình 135 ở Chợ Đồn

Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, thông qua các chương trình, dự án nên hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Chợ Đồn ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong số đó phải kể đến việc triển khai có hiệu quả Chương trình 135, từ đó góp phần quan trọng vào việc hỗ trợ cho đồng bào từng bước xóa đói, giảm nghèo...

 

Chương trình 135 được triển khai trên địa bàn huyện Chợ Đồn từ năm 2006, với nguồn kinh phí hỗ trợ triển khai cho tới thời điểm này là trên 100 tỷ đồng, tập trung vào bốn hợp phần chính là: Hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng; hỗ trợ cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng An toàn khu (ATK), các thôn, bản đặc biệt khó khăn, trong năm 2013, huyện Chợ Đồn được giao gần 20,8 tỷ đồng để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng. Nguồn vốn này dành cho thực hiện 27 công trình ở 11 xã đặc biệt khó khăn, 03 xã ATK và duy tu, bảo dưỡng 10 công trình đã xuống cấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn; năm 2014, huyện Chợ Đồn tiếp tục được đầu tư xây dựng 24 công trình cho 08 xã đặc biệt khó khăn, xã ATK và 10 thôn đặc biệt khó khăn.

Việc triển khai có hiệu quả Chương trình 135 đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Sau một thời gian triển khai thực hiện các chương trình chính sách dân tộc ở địa phương, cơ bản huyện Chợ Đồn đã đạt được mục tiêu đề ra, đó là đã giúp cho hộ nghèo trên địa bàn huyện tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, được hỗ trợ về cây, con giống, chuyển giao tiến bộ khoa học trong sản xuất, tăng thêm thu nhập, nâng cao kiến thức thông qua việc học tập từ các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả.

Nếu hợp phần hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đã mang lại một diện mạo mới cho các xã còn khó khăn của huyện, thì hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất lại là cơ sở cho bước tiến trong nâng cao đời sống của bà con. Nhiều mô hình V.A.C.R tổng hợp đã giúp cho đồng bào từng bước thay đổi nhận thức về phương pháp, kỹ thuật canh tác cho hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp về giống, phân bón, chương trình con triển khai hỗ trợ những công cụ và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho hộ nghèo và nhóm hộ, đã giúp giảm bớt phần nào lao động nặng nhọc, từ đó tạo sự chuyển biến trong cơ cấu kinh tế sản xuất tại địa phương... Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến nay xuống còn 14,31% theo tiêu chí mới.

Hưởng lợi từ Chương trình 135, những năm qua xã Nam Cường đã được Nhà nước đầu tư, xây dựng nhiều công trình hạ tầng cơ sở như: Thuỷ lợi, nước sinh hoạt, điện, đường, trường học, trạm y tế... đã tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống của nhân dân ở địa phương. Bên cạnh các hợp phần hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Nam Cường còn triển khai có hiệu quả hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất bởi cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn xác định việc hỗ trợ kịp thời cây, con giống, vật tư phân bón một cách kịp thời cho người dân sẽ là động lực để đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Hoàng Văn Quảng- Chủ tịch UBND xã Nam Cường cho biết: Các hợp phần hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 của Chính phủ được triển khai trên địa bàn xã trong những năm qua đã thực sự mang lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Chương trình đã giúp cho các hộ nghèo tiếp cận cây, con giống, vật tư phân bón và những tiến bộ khoa học trong chăn nuôi và trồng trọt, từng bước tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, đồng thời giảm nghèo một cách bền vững.

Để Chương trình 135 triển khai ở địa phương phát huy tối đa hiệu quả, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 135 của huyện Chợ Đồn đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cơ sở từ việc rà soát xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện đều được triển khai một cách đồng bộ, dân chủ, công khai. Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch của năm theo phương án trình phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ các hợp phần hỗ trợ. Trong đó, chú trọng đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi nhằm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, giao thương của đồng bào các dân tộc, đồng thời tạo đà cho việc phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống đối với hộ nghèo trên địa bàn.

Đồng chí Ma Doãn Ích– Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết: Ngoài sự đầu tư của Nhà nước, huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt giải pháp như, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, chú trọng phát triển nông - lâm nghiệp và chăn nuôi thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; xác định cơ cấu giống phù hợp, quy hoạch vùng chuyên canh các loại cây trồng có thế mạnh của địa phương; tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế hỗ trợ nông dân trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, nhất là vùng dân tộc thiểu số; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giới thiệu, tư vấn cho người dân đi lao động ở các doanh nghiệp trong và nước ngoài. Theo đó, năm 2014, huyện Chợ Đồn phấn đấu sẽ tạo việc làm mới và đào tạo nghề cho ít nhất là 500 lao động; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 5% so với năm 2013…/.

Nguồn: baobackan.org.vn