Khảo sát nhu cầu dịch vụ xã hội cơ bản

Khảo sát nhu cầu tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trên
Trang giảm nghèo - tiếp cận phương pháp đo lường
nghèo đa chiều

Theo ý kiến Ông/bà, để một hộ gia đình bảo đảm được cuộc sống, thoát nghèo bền vững, cần được tiếp cận các dịch vụ/ nhu cầu xã hội cơ bản gì ?

Dịch vụ/ nhu cầu xã hội cơ bản
1. Tiếp cận dịch vụ sức khỏe (BHYT, KCB)
2. Tiếp cận Giáo dục - đào tạo, học nghề
3. Bảo đảm điều kiện sống (nhà ở, điện, nước sinh hoạt, vệ sinh)
4. Có việc làm ổn định
5. Tiếp cận thông tin
6. Tham gia xã hội ( các đoàn thể, câu lạc bộ, nhóm cùng sở thích)
7. Môi trường sống bảo đảm an ninh, an toàn, không ôi nhiễm
8. Có tài sản bảo đảm cuộc sống
9. Nhu cầu bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội
10. Nhu cầu khác
Mã xác nhận