Từ khóa Số ký hiệu
Từ ngày Đến ngày
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản Tệp gốc
157/2017/NQ-HDND 07-12-2017

298/CV-VPQGGN 15-12-2017

289/CV-VPQGGN 08-12-2017

4816/LĐTBXH-VPQGGN 17-11-2017

123/ST-VPQGGN 10-11-2017

523/TB-VPCP 07-11-2017

96/2017/QĐ-UBND 28-09-2017

18/2017/TT-BNNPTNT 09-10-2017

18/2017/TT-BNNPTNT 09-10-2017
57/2017/QĐ-UBND 31-08-2017

28/2017/QĐ-UBND 06-09-2017

1907/BTC-HCSN 07-09-2017

177/CV-VPQGGN 01-09-2017

179/CV-VPQGGN 05-09-2017

1259/QĐ-TTg 22-08-2017