Từ khóa Số ký hiệu
Từ ngày Đến ngày
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản Tệp gốc
5081/LĐTBXH-VPQGGN 19-12-2016

39/2016/TT-BLĐTBXH 25-10-2016

161/2016/NĐ-CP 02-12-2016

26/2016/QH14 01-12-2016

23/2016/QH14 01-12-2016
4603/LĐTBXH-VPQGGN 17-11-2016

365/TB-VPCP 11-11-2016

50/2016/QĐ-TTg 03-11-2016

2086/QĐ-TTg 31-10-2016

2085/QĐ-TTg 31-10-2016

48/2016/QĐ-TTg 31-10-2016

317/QĐ-BCĐCTMTQG 20-10-2016

73/NQ-CP 26-08-2016

1980/QĐ-TTg 17-10-2016

88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN 07-10-2016